Automatizace, Robotizace a Procesy 2019, 19. a 20. listopadu 2019, Fakulta strojní ČVUT v Praze, Technická 4, Praha 6Přihlášení


Zapomenuté heslo

Důležité termíny

Přihlášky bez referátu

do 15. 11. 2019

Přihlášky s abstraktem referátu

do 25. 10. 2019

Nahrání finální formátované verze příspěvku do sborníku po korektuře

do 3. 11. 2019

Individuálně udělené výjimky k předchozímu bodu platí

do 8. 11. 2019

Platba vložného pčevodem

do 15. 11. 2019

Registrace na poslední chvíli

10. až 18. 11. 2019 do 12:00

Termín konference

19. a 20. 11. 2019


Časové členění programu a seznam přednášek

V uváděném rozdělení přednášek na první a druhý den jsme prioritně respektovali časové možnosti přednášejících, pak tematické okruhy. V ojedinělých případech může u neoznačených dojít k přesunům. Chceme tak usnadnit rozhodování, pokud se nemůžete zúčastnit po oba dny v celém rozsahu.

První den konference úterý 19. 11. 2019

9:00 Zahájení jednání konference
9:10 až 12:30 Hlavní blok přednášek k vyhlášeným tématům konference včetně následné diskuse
12:30 až 13:30 Přestávka na oběd
13:30 až 16:50 Přednášky k vyhlášeným tématům konference na základě oslovení přípravným výborem nebo přihlášení účastníkem po doporučení programovým výborem
17:00 až 17:30 Přípitek s neformálním zhodnocením prvního přednáškového dne
17:40 Přemístění do studovny Fakulty elektrotechnické, kde před vystoupením souboru „Academica Musica Zlinensis“ jej představí jeho vedoucí profesor Vladimír Vašek
Před začátkem vystoupení v 18:00 bude podáváno malé pohoštění při číši vína
18:00 až 18:45 Koncertní vystoupení
19:00 Raut – bufet

Druhý den konference středa 20. 11. 2019

9:00 až 12:30 Dopolední prezentace předjednaných a přijatých přihlášených referátů zaměřená na smart energetiku
12:00 až 13:00 Přestávka na oběd
13:00 až 15:30 Odpolední prezentace didakticky orientovaných vystoupení, představení nových studijních programů a jejich laboratorního zá­zemí
15:00 až 15:30 Závěrečná diskuse, zhodnocení konference


Přednášky v úterý 19. 11. 2019


Digitalizace průmyslové výroby
Palíšek Eduard, Ing., Ph.D., MBA; generální ředitel Siemens s.r.o.

Průmysl 4.0 je evoluce technologií, ale revoluce myšlení. Praktické příklady využití digitálních dvojčat, umělé inteligence, aditivní výroby a dalších digitálních technologií ke zvyšování konkurenceschop­nosti.

Využití umělé inteligence pro prediktivní údržbu v Mitsubishi Electric řešeních
Brynda Petr, Ing.; Business Development Manager; Mitsubishi Electric Europe.

Přehled řešení pro prediktivní údržbu založených na umělé inteligenci od Mitsubishi Electric Klíčové pojmy: Prediktivní údržba, IIoT, AI, Umělá inteligence.

Analýza dat a vývoj algoritmů pro monitorování stavu zařízení a prediktivní údržbu v prostředí MATLAB
Jirkovský Jaroslav, Ing., Ph.D.; aplikační inženýr; Humusoft, s. r. o..

Využití nástrojů MATLAB a Simulink k vývoji algoritmů pro monitorování stavu zařízení a prediktivní údržbu. Celý proces zahrnuje několik etap od sběru dat a výběru vhodných indikátorů stavu zařízení přes návrh a testování prediktivního modelu pro odhad zbývající životnosti zařízení (RUL) až po nasazení výsledného řešení v rámci podnikových systémů.

Přesná měření a integrace Matlabu do průmyslových aplikací
Halva Tomáš, Ing.; Beckhoff, s.r.o..


Digitalizace montážní linky a její digitální dvojče
Šebek Zdeněk – Mitana Robin, Ing. – Ing.; SIDAT, spol. s r.o..

Příklad realizovaného projektu digitalizace výrobního procesu s následným automatizovaným vyhodnocováním dat s cílem identifikovat úzká místa procesu, která se budou následně eliminovat.

Techniky bezpečnej automatizovanej prevádzky za účasti kolaboratívneho robota
Vagaš Marek – Galajdová Alena – Šimšík Dušan, doc. Ing., PhD. – doc. Ing., PhD. – prof. Ing., PhD.; Strojnícka fakulta Technickej univerzity v Košiciach, Katedra automatizácie a komunikačných rozhraní.

Jedným z hlavných smerov implementácie konceptu 4.0 je nasadzovanie kolaboratívnych robotov s ohľadom na ich bezpečnostné nároky do inteligentných automatizovaných pracovísk s konečným cieľom optimalizácie pracovísk ako celku. Ich zavedenie je založené na správnom pochopení prebiehajúcich činností na automatizovanom pracovisku tak, aby dostupné informácie o toku materiálu, počte vyrobených komponentov, kvalite či konkrétnych nameraných hodnôt z rôznych typov snímačov prispeli ku korektnej automatizačnej inovácii realizovanej do podoby špecifikovaného typu spolupracujúceho robota s ohľadom na bezpečnosť ako hlavný faktor. V súčasnosti dochádza k postupnému upúšťaniu od prísneho oddelenia robotov, ľudí alebo iných periférnych zariadení s cieľom citlivej integrácie do skupinového budovania automatizovaných pracovísk. Z týchto dôvodov stále nepretržite prebiehajú diskusie o bezpečnostnej kategorizácii, štandardoch a možnostiach pre bezpečnú automatizovanú prevádzku.

Posouzení rizik strojního zařízení
Pelikán Filip; bezpečnostní specialista; SICK, spol. s r.o..

Krátké seznámení s principy posuzovaní rizik strojních zařízení dle platné legislativy.

Motivace mládeže pro vědu a techniku
Maixner Ladislav, doc. Ing., CSc.; místopředseda, Českomoravská společnost pro automatizaci, z. s.


Budoucí energetický trh
Neděla René, Ing. et Ing.; náměstek ministra průmyslu, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR


Černá, zelená a modrá energetika
Hrdlička František, prof. Ing., CSc.; Ústav energetiky, Fakulta strojní ČVUT v Praze.

Potenciální modely vývoje energetiky s jejich reálně dopady.

České řídící systémy nejen pro průmysl a energetiku v dobách Industry 4.0
Kulík Pavel, Ing.; ředitel útvaru Technický rozvoj; ZAT, a.s..


Přínosy nočního útlumu ve strategii řízení dodávky tepla v systému CZT
Vašek Lubomír – Dolinay Viliam, doc. Ing., CSc. – Ing., Ph.D.; Ústav automatizace a řídicí techniky, Fakulta aplikované informatiky UTB ve Zlíně.

Příspěvek prezentuje výsledky praktického experimentu, který byl zaměřen na aplikaci nočního útlumu v systému CZT. Vyhodnocení výsledků experimentu ukázalo snížení odebraného tepla cca o 2,4 % ve srovnání s běžným režimem.

Řízení centrálního energetického zdroje v soustavě zásobování teplem – Smart Energy Grid
Neuman Petr – Pokorný Marek – Weiglhofer Willy , Ing., CSc. – Ing. – Ing., Ph.D.; Fakulta aplikované informatiky UTB ve Zlíně (NEUREG – externí pracoviště).

Simulační model centrálního zdroje v prostředí MATLAB-SIMULINK zásobování teplem SMCZ určí v daném časovém horizontu technickou splnitelnost požadavku na predikovanou spotřebu tepla s jakým propojením technologických zařízení a s jakou dynamikou změn.

Prediktivní řízení zdrojů energie
Balda Pavel – Schlegel Miloš – Štětina Milan, Ing., Ph.D. – prof. Ing., CSc. – Ing.; NTIS,Fakulta aplikovaných věd, Západočeská univerzita v Plzni.


Riadenie a monitorovanie procesov výroby a dodávky tepla v kontexte Priemysel 4.0
Piteľ Ján – Mižáková Jana – Mižák Jozef, prof. Ing., PhD. – PaedDr., PhD. – Ing.; Technická univerzita v Košiciach, Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove, Katedra priemyselného inžinierstva a informatiky.

Viacúrovňové štruktúry riadenia a monitorovania procesov výroby a dodávky tepla so silnou komunikačnou podporou na jednotlivých úrovniach sú výrazným predpokladom na to, aby aj v oblasti produkcie a distribúcie tepelnej energie bolo možné aplikovať princípy konceptu Priemysel 4.0.

Inteligentní testery pro průmyslovou výrobu
Kaminský Daniel, doc. Ing., CSc.; CEO v ELCOM, a.s.

Prezentace se zabývá problematikou průmyslových testerů pro diskrétní výrobu. Popisuje principy virtuální instrumentace a průmyslu 4.0 na bázi konkrétních řešení vyvinutých a realizovaných společnosti ELCOM, a.s. jež byly úspěšně aplikovány v průmyslu.

Smart Gate – chytré hybridní řešení
Kebo Vladimír – Švub Jiří – Neustupa Zdeněk a kol., doc. Dr. Ing. – Ing., Ph.D. – Ing.; RFID laboratoř, VŠB-TU Ostrava – TINT s.r.o..

Využívání stávajících a hledání nových zdrojů, snižování spotřeby energií, eliminaci zátěží životního prostředí, optimalizaci dopravy a sdílení dat pro veřejné účely. Výstupy projektu budou velmi zajímavé nejen pro podnikatelské subjekty, ale i pro veřejné subjekty, především města, která již nyní mají zpracovány své strategie uplatnění a rozvoje nástrojů pro aplikaci principů konceptu Smart City. Uplatnění HW modulů a navazujících SW řešení těmto subjektům umožní sledovat, evidovat a především vyhodnocovat některá důležitá data potřebná pro správu a řízení klíčových oblastí jako je doprava, cestovní ruch, životní prostředí, apod.

Počítačová tomografie pro inline aplikace
Papež Martin, Ing.; PRIMA BILAVČÍK, s.r.o..
Přednášky ve středu 20. 11. 2019


Systémy tlumení vibrací – teorie pro praxi
Vyhlídal Tomáš, prof. Ing., Ph.D.; vedoucí Ústavu přístrojové a řídicí techniky, Fakulta strojní ČVUT v Praze


Deset let vývoje aktivně řízených kluzných ložisek s piezoaktuátory
Tůma Jiří – Mahdal Miroslav – Škuta Jaromír a kol., prof. Ing., CSc. – Ing., Ph.D. – doc. Ing., Ph.D.; Fakulta strojní, VŠB-TU Ostrava

Prezentace technických problémů s konstrukcí zkušebního stavu, senzory, aktuátory a pohonem. Budou rovněž popsány dílčí kroky při sestavení matematického modelu zkušebního stavu. Zařízení slouží k vývoji algoritmu řízení a ověřování hardwaru, kterým se řízení realizuje.

Od dat ze senzorů k informacím v cloudu
Mandys Tomáš, Bc.; technický poradce, Pantek (CS) s.r.o..

Pantek (CS) s.r.o., Autorizovaný distributor AVEVA / Wonderware, představí hybridní, škálovatelné řešení umožňující získávat, zpracovávat, ukládat a prezentovat data z průmyslových automatizačních a IIoT aplikací na více úrovních – od senzorů až po cloudové řešení.

Elektronika a řízení vysokorychlostního elektrického motoru
Novák Martin, doc. Ing., Ph.D.; Ústav přístrojové a řídicí techniky FS ČVUT.


Dálková diagnostika technologických systémů železniční dopravní cesty
Hucl Milan – Kulík Pavel, Ing. – ředitel útvaru Technický rozvoj; ZAT a.s..

Článek pojednává o řešení dálkové diagnostiky umožňující bezobslužný provoz technologií sloužící k zajištění bezproblémové funkce drážních objektů. Jedná se o geograficky rozsáhlý systém provozovaný na polovině území ČR a zahrnujících více než 400 objektů s celkovým počtem cca. 300.000 datových bodů. V článku je diskutována architektura, použité komunikační protokoly, principy kybernetické bezpečnosti a možnosti uplatnění technologií IoT v tomto oboru.

Kolaborativní robotika – nové trendy, uplatnění ve výuce
Grečner Pavel, Ing., product manager; ABB s.r.o..


Zefektivnění výroby a logistiky s využitím Industry 4.0 – případová studie BohmPlast CZ
Weiser Jakub – Hladík Tomáš, – Ing., M.Sc., Ph.D.; BCD Regaltechnik s.r.o. – Logio s.r.o. & Česká zemědělská univerzita, Technická fakulta, Katedra jakosti a spolehlivosti strojů.

Pohled na praktický případ průmyslové firmy Bohmplast, popis logistických toků, příprava firmy a průmyslové zóny k odprodeji a dalšímu developmentu v T1,T2 Automotive, případová studie z pohledu logistiky, použití elektronického sběru dat, dynamickou simulace výroby modelování metodou Digital Twin. • Řízení zásob a nákupu • Analýza hodnotového toku firmy (Value Stream Mapping) • Revize layoutu nové haly • Dynamická simulace výroby modelování metodou Digital Twin. • Logistika z pohledu T1 – automobilky – kontejnerová přeprava – vazba – Česká Třebová, Terst, Bremenhaven, Hambug.

Nový magisterský navazující magisterský program Automatizační a přístrojová technika
Novák Martin – Vyhlídal Tomáš, doc. Ing., Ph.D. – prof. Ing., Ph.D.; Ústav přístrojové a řídicí techniky FS ČVUT.


CP – Factory: výuková laboratoř pro získání znalostí a zkušeností s digitální výrobou
Jura Jakub, Ing. Mgr., Ph.D.; Ústav přístrojové a řídicí techniky FS ČVUT.


Inženýrská psychologie přímo ve výuce
Trnka Pavel – Jura Jakub, Ing., Ph.D. – Ing. Mgr., Ph.D.; Ústav přístrojové a řídicí techniky FS ČVUT.